REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Poniższy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.phuagma.pl

 2. Sprzedającym jest Agnieszka Kowalczyk prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji Gospodarczej pod numerem NIP: 644-305-58-94.

 3. Siedziba Sprzedającego znajduje się pod adresem Pl. Mieroszewskich 1, 41-400 Mysłowice.

 4. Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać pod numerami telefonów:

  - 32 745 33 01

  - 505 494 249

  oraz mailowo: biuro@phuagma.pl

1 Definicje

 1. Niniejszy regulamin w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 2. Sprzedający – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. Konsument – osoba fizyczna, korzystająca ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym

 5. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana i opisana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa sprzedażowa.

 6. Sklep Internetowy (e-sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.phuagma.pl w którym Klient może złożyć Zamówienie.

 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem,za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 8. Zamówienie – oświadczenie zakupu Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

2 Podstawowe Zasady

 1. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.phuagma.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek Polski.

 2. Klient zobowiązany jest do nie umieszczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 3. Warunkiem złożenia Zamówienia w sklepie www.phuagma.pl przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3 Zasady Składania Zamówieni

 1. Ceny obowiązujące w sklepie www.phuagma.pl są cenami brutto w polskiej walucie, nie obejmujące kosztów transportu.

 2. Zamówienia można składać przez stronę internetową / mailowo przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu lub telefonicznie w godzinach między 8.00 a 17.00 od poniedziałku do piątku.

 3. Zamówienie jest skutecznie zrealizowane jeśli Klient poda prawidłowo dane oraz są one kompletne. W innym przypadku Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeżeli kontakt będzie niemożliwy Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.

 4. Klient otrzymuje do zamówienia paragon fiskalny bądź fakturę (wybór Klienta) która może być załączona do wysyłki bądź przesłana drogą elektroniczną.

 5. W trakcie składania zamówień Klient ma możliwość wyrażenia zgody na umieszczenie danych personalnych w związku z realizacją zamówienia. Klient ma prawo do ich wglądu, poprawienia oraz może zażądać ich usunięcia.

 6. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczna o jego akceptacji.

4 Koszty I Termin Realizacji

 1. Termin realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu zatwierdzenia sposobu płatności (przedpłata/ za pobraniem) oraz prawidłowości danych oraz ich kompletności.

 2. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności towaru w magazynie, w przypadku jego braku Klient zostanie poinformowany telefonicznie bądź droga mailową.

 3. Koszt wysyłki jest podany na stronie sklepu(Wysyłka), dostawa na terenie Mysłowic oraz miast ościennych realizowana jest bezpłatnie.

 4. Termin zrealizowania zamówienia zazwyczaj nie przekracza 2-3 dni roboczych

5. Odstąpienie Od Umowy Sprzedaży

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, wterminie10dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1  ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedającego.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość,umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

 3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

 4. W przypadku braku towaru u Importetra / Hurtowni Sprzedający może odstąpić od sprzedaży informując Kupującego droga telefoniczną lub mailową.

6. Reklamacje

 1. Towar w sklepie objęty jest gwarancją Producenta lub Sprzedawcy obowiązująca na terenie Polski. Tonery oraz tusze objęte są 12 miesięczna gwarancją. Inny towar jest objęty terminem gwarancji podanym w opicie towaru.

 2. Reklamację należy składać telefonicznie,drogą mailową lub na adres Sprzedawcy.

 3. Przy składaniu reklamacji należy dołączyć dowód jego zakupu.

 4. Reklamacja rozpatrywana jest do 14 dni roboczych.

 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, towar zostanie wymieniony na nowy lub doprowadzony do stanu prawidłowego jego działania.

Polityka Prywatności

 1. Dane podane przez Klienta są wykorzystywane wyłączenie w celu realizacji zamówienia.

 2. W przypadku podanych kont mailowych na skrzynkę pocztową Sprzedawca może wysyłać oferty promocyjne, jeżeli Klient sobie tego nie życzy może zgłosić o nie wysyłanie maili promocyjnych.

8. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zmian w regulaminie sklepu Klient zostanie poinformowany drogą mailową.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

 3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem

  zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).